7ஆம் அமர்வு -மூலதன கற்றல் வகுப்பு #Chennai || Das Kapital Reading @ Chennai

start: Oct 19, 2014 04:30PM
End: Oct 19, 2014 07:30PM

Venue: MADRAS KERALA SAMAJ (REGD.), MADRAS KERALA SAMAJ (Regd.), #903, Poonamalli High Road, Chennai

Description: கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதிய மூலதனம் புத்தகத்தை வாசிக்கும் கூட்டம் .இது.. அனைவரும் வாருங்கள்… வாசிப்போம் விவாதிப்போம்…

மூலதன கற்றல் வகுப்பு @ Kerala Samaj School, Near Abu Palace, Dasaprakash, Chennai…

https://www.google.com/calendar/event?eid=Nzl0dmliZmdhajlxb2llZXVldjE5cmcwcjggNnBwa2Y5MnNwM29uZTBpN2FsN2lua2FobThAZw